March 31 , 2017. 12:08:00

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการล็อกอิน

ประกาศ

ประกาศ

แจ้งผู้ประกอบการฮัจย์ฯ ที่จะขอคืนเงินจากกรมการปกครอง ในกรณีต่าง ๆ ส่งสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารฯ เพื่อดำเนินการต่อไป หนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 

ประกาศ

ขณะนี้ระบบฯสามารถทำธุรกรรมออนไลน์กับ

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอิสลาม และ ธนาคารกรุงไทย ได้ตามปรกติแล้ว


ถ้าระบบไม่แสดงข้อมูลการชำระเงินของผู้แสวงบุญท่านใด

กรุณาติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงหลักฐานยืนยันการชำระเงิน


จำนวนผู้ชมออนไลน์ : 21 คน
จำนวนผู้ชมทั้งหมด : 2,735,214 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 73,923 คน